top of page
Truckläroplan (TLP) 10

För truckförare finns det regler för vad man ska lära sig för att få framföra en truck. Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

För det mesta kallas de TLP10 och de togs fram för att de som ska bli truckförare ska få en gemensam grundläggande utbildning. Målet är att alla ska ha kunskaper de behöver för att arbeta säkert.
I riktlinjerna har man delat in de 18 olika trucktyperna som finns i fyra kategorier.

  • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare.

  • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.

  • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.

  • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar.

Vad krävs för att få köra truck? Generellt gäller att en truckförare

• ska ha fyllt 18 år1 ,

• ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet samt gott omdöme och ansvarskänsla,

• ska ha dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert,

• ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen.

 

För körning på väg gäller att truckförare ska ha gällande körkort med minst behörighet AM2 eller traktorkort om inte körningen avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats. Se vidare Transportstyrelsens regler.

Det är en fördel om den blivande truckföraren har kompetens som motsvarar körkort behörighet B, AM eller traktorkort innan han/hon påbörjar den specifika truckförarutbildningen även om körning på allmän väg inte kan förväntas, då de grundläggande trafikreglerna inne på arbetsplatsen är desamma som ute i samhället.

Det ställs stora krav på truckförarens skicklighet och omdöme, eftersom trucken ofta arbetar i trånga utrymmen där den ska samsas med både fordon och människor.

Det finns inte några formella krav på att truckförare måsta ha genomgått en lärarledd utbildning för att förvärva de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna, men parterna har i detta dokument formulerat riktlinjer för vad som bör gälla för att Arbetsmiljöverkets (AV) krav på dokumenterade kunskaper och färdigheter ska uppfyllas.

Så gott som alla blivande truckförare går dock igenom någon form av utbildning omfattande både teori och körträning under ledning av en truckinstruktör.

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov utfärdar truckinstruktören ett utbildningsintyg som visar att föraren genomgått utbildningen ifråga och klarat proven. På utbildningsintyget anges vilken/vilka trucktyper eleven övat på och blivit godkänd för. Utbildningsintyget innebär dock inte ett tillstånd att köra truck.

För att få köra truck på en arbetsplats krävs dessutom att;

• arbetsgivaren informerar och ger instruktioner om de lokala förhållanden och regler som gäller på arbetsplatsen och som påverkar arbetet som truckförare,

• arbetsgivaren utfärdar ett skriftligt körtillstånd, i vilket de lokala regler som gäller för arbete på arbetsplatsen kan specificeras närmare, liksom eventuella

1 I vissa fall kan man få köra truck redan från 16 års ålder. Regler för detta finns i Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter om minderåriga.

2 Behörighet för moped klass 1, så kallad EU-moped.

3 I vardagslag används ofta ordet truckkort i stället för utbildningsintyg. Truckkort är en mindre lämplig benämning, då det ger intrycket att man har ”körkort för truck”, vilket inte är sant. Likaså bör benämningen utbildningsbevis undvikas, då det kan blandas ihop med benämningen yrkesbevis som har en mer definierad innebörd i andra maskinsammanhang.

Körtillstånd som utgör den egentliga behörigheten att köra truck på arbetsplatsen. Bild nedan visar ett exempel på hur ett körtillstånd kan se ut. Den som fått uppgiften av arbetsgivaren att utfärda körtillstånd ska ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet med truck på företaget ska kunna utföras säkert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucktyper Det finns truckar av olika storlekar och typer, avsedda för skilda miljöer och uppgifter. Dessa riktlinjer omfattar truckar enligt AV:s definition, det vill säga ”självgående arbetsutrustning avsedd att med gaffelarmar eller andra lyftaggregat med liknande funktion, lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat område och huvudsakligen användas på plana och hårdgjorda underlag”. Alltså omfattas t.ex. hjullastare, teleskoplastare och andra typer av lastare enbart om de är försedda med gafflar eller liknande och huvudsakligen används på plana och hårdgjorda underlag.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv kan truckar delas in i fyra huvudgrupper; A, B, C och D.

 Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgift från 15.000 kr upp till 150.000 kr om körtillstånd saknas.

Körtilstånd.JPG
bottom of page